Privacyverklaring Insight International Nederland

Insight International Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ifnt.nl
info@ifnt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Insight International Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor het kunnen volgen van onze opleidingen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze gegevens worden vastgelegd in onze administratiesysteem en zijn zichtbaar voor het officemanagement van Insight International Nederland

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Insight International Nederland verwerkt voor de deelnemers aan de Opleiding tot IFnT counselor de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Boekverslagen met persoonlijke reflectie
– Casus met persoonlijke reflectie
– Samenvatting eigen counseling en supervisie
– Beoordeling opleiding

Dit doen we om te bepalen of je gekwalificeerd bent om IFnT counselor te zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Insight
International Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het inschrijven voor een workshop / training / seminar / opleiding
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het vervaardigen van certificaten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folders
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Nieuwsbrieven worden verstuurd via ons extern opt-in en opt-out systeem Mailchimp

Geautomatiseerde besluitvorming
Insight International Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Insight International Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows, Office produkten, Mailchimp, Dropbox

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Insight International Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je algemene persoonsgegevens worden bewaard tot wederopzegging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Insight International Nederland verstrekt geen gegevens aan anderen, tenzij na afzonderlijke en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Insight International Nederland gebruikt alleen analytische cookies van Google Analytics die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Insight International Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ifnt.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Insight International Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Insight International Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ifnt.nl

Versienummer 2 – 22 augustus 2018